Skip to main content

8095 Innovation Park Drive, Fairfax, VA 22031

Translate
Translate
Inova McLean Ambulatory Surgery Center
7601 Lewinsville Rd #440 McLean, VA 22102
Get Directions Phone: 703-663-1440

Inova McLean Surgery Center is a full service ambulatory outpatient facility. 

ASCA logoThis center is conveniently located just off the Capital Beltway and Route 123 (Dolley Madison Blvd.).

Our ambulatory surgery center provides cost-effective outpatient services using modern, state-of-the-art technology in a friendly and caring environment by highly-skilled, compassionate staff. We are proud to serve the McLean, Tyson's Corner and Oakton areas of Fairfax County in Northern Virginia and the surrounding communities. We are a member of the Ambulatory Surgery Center Association.

Please check with your physician if the service you are looking for is not listed.

  • Anesthesia
  • General surgery
  • Gastro-intestinal procedures (GI)
  • Orthopedics (including total joints: hip, knee and shoulder)
  • Otolaryngology procedures (ENT)
  • Plastic surgery
  • Urology
  • Adult and Pediatric surgery

Why Choose an Ambulatory Surgery Center?

Patients who choose to have surgery in an ASC arrive on the day of their procedure, have their surgery in a fully equipped operating room and recover under the care of highly skilled nurses. Patients of all ages, and their families, have told us that they benefited from the comfortable environment and personalized care.

Our ambulatory surgery center patients enjoy many advantages including personalized service, excellent medical care, comfortable and convenient facilities and low costs.

Download the "What are Ambulatory Surgery Centers?" brochure


Nondiscrimination Policy

Read Inova's nondiscrimination policy


Language Assistance

Individuals With Limited English Proficiency: Access to Language Assistance Services
Language Assistance / Interpreter policy

Spanish

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

Korean

알려드립니다: 귀하가 한국어를 구사한다면 무료 언어 도움 서비스가 가능합니다. 효과적인

의사전달을 위해 필요한 것이 있다면 저희 실무자에게 알려주시기 바랍니다.

Vietnamese

Chú ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn miễn phí cho quý vị sử dụng. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên biết nhu cầu của quý vị để giao tiếp hiệu quả hơn.

Chinese

注意:如果你說中文,可以向你提供免費語言協助服務。請讓我們的員工了解你的需

求以進行有 效溝通。

Arabic

انتباه: إذا كنت تتحدث العربیة، تتوافر الخدمات المجانیة للمساعدة في اللغة. یرجى إعلام فریق العمل باحتیاجاتك من أجل

الحصول على عملیة تواصل فعالة

Tagalog

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

Farsi

جه: اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، تسهیلات زبانی به صورت را یگان برای شما فراهم خواهد بود. به منظور

برقراری ارتباط موثر، کارکنان ما را از نیازهای خود مطلع کنید .

Amharic

Amharic text

Urdu

توجہ: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو، زبان امداد خدمات، مفت میں، آپ کو دستیاب ہیں۔ موثر مواصلت کے لیے برائے

مہربانی ہمارے عملہ کو اپنی ضروریات کے بارے میں بتلا دیں۔

French

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

Russian

Внимание: Если вы говорите на русском языке, для вас доступны бесплатные услуги помощи с языком. Для эффективной коммуникации, пожалуйста, дайте персоналу знать о ваших потребностях.

Hindi

कृपया ध्यान दें : यदद आप दिन्दी बोलते िै, तो आपके ललए ननिःशुल्क भाषा सिायता सेवा उपलब्ध िै। कृपया प्रभावी

संचार-संपकक िेतु अपनी आवश्यकताओं के बारे में िमारे कमकचाररयों को बताएं।

German

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

Bengali

দৃষ্টি আকর্ষণ করুন : আপষ্টন যষ্টদ বাাংলা বলতে পাতেন, োহতল আপনাে জনয ষ্টবনামূতলয ভার্া সহায়ো সসবা

পাওয়া যাতব। অনুগ্রহ কতে কাযষকেী সযাগাতযাতগে জনয আপনাে প্রতয়াজনীয়োে ষ্টবর্তয় আমাতদে কমীতদে জানান।

Kru (Bassa)

Tò Ɖùǔ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Cáo: Ɔ jǔ ké m̀ dyi Gɔ̀ɖɔ̌ɔ̀-wùɖù (Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù) po ní, nìí, à ɓéɖé gbo-kpá-kpá ɓó wuɖu-dù kò-kò po-nyɔ̀ ɓě bìì nɔ̄ à gbo ɓó pídyi. M̀ dyi ɖɛ ɖò mɔ́ nɔ̄ à gbo ní, m̀ mɛ nyuɛ ɓɛ́ à ku ̀à-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kéɛ dyí dyuò, ké à kè mɔ̀ kè muɛ jè cɛ ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin.

Ibo

Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị. Biko mee ka ndị ọrụ anyị mara mkpa gị maka nkwukọrịta ga-aga nke ọma.

Yoruba

Akiyesi: Bi o ba nsọ Yoruba, awọn iṣẹ iranilọwọ ede wa l’ọfẹ fun ọ. Jọwọ jẹ ki ara ibiṣẹ wa mọ nipa awọn aini rẹ fun ibaraẹnisọrọ ti o munadoko.