Inova Woodburn Surgery Center
Inova Woodburn Surgery Center is temporarily closed due to renovations. Questions: 571-472-7030
3289 Woodburn Rd. #100 Annandale, VA 22003
Get Directions
Fax: 571-665-6814

Expert, Convenient Outpatient Surgical Care

Inova Woodburn Surgery Center is a full-service ambulatory outpatient facility located in Annandale, Virginia just one block from Inova Fairfax Hospital.

This center is licensed by the state of Virginia, certified by Medicare, accredited by AAAHC, and affiliated with most major HMOs and PPOs.

Joint Commission Gold SealAs a service of Inova Fairfax Hospital, we are accredited by The Joint Commission, an independent, not-for-profit organization that accredits and certifies nearly 21,000 health care organizations and programs in the United States.

We provide cost-effective outpatient services using modern, state-of-the-art technology in a friendly and caring environment by highly skilled, compassionate staff. Our center serves Annandale, Alexandria, Arlington, Falls Church, Vienna, Fairfax County and surrounding communities.

Below is a list of common surgical services and procedures we provide. Please check with your physician if the service you are looking for is not listed.

  • Anesthesia
  • Gastrointestinal procedures
  • Ophthalmology (Available LenSx® Laser for cataract removal)
  • Plastic Surgery

Why Choose an Ambulatory Surgery Center?

Patients who choose to have surgery in an Ambulatory Surgery Center arrive on the day of their procedure, have their surgery in a fully equipped operating room and recover under the care of highly skilled nurses. Patients of all ages, and their families, have told us that they benefited from the comfortable environment and personalized care.

Inova's ambulatory surgery center patients enjoy many advantages including personalized service, excellent medical care, comfortable and convenient facilities and low costs.

Inova Woodburn Surgery Center Offers:

  • Comfortable waiting area with wifi access, coffee and vending machines
  • Access to cafe in building next door (3299 Woodburn Road)
  • There is free parking available
  • Free shuttle to and from Inova Fairfax Medical Campus

LenSX® Femtosecond Laser System

LenSX machineThe LenSx® Femtosecond Laser System is a computer-controlled eye surgery system that performs all of the critical steps for cataract surgeries. The laser is used as a tool to break up a cataract and to create incisions in the cornea. Learn more about LenSx

 


Nondiscrimination Policy

Read Inova's nondiscrimination policy


Language Assistance

Individuals With Limited English Proficiency: Access to Language Assistance Services
Language Assistance / Interpreter policy

Atención: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia con el idioma. Por favor infórmele a nuestro personal sobre sus necesidades para lograr una comunicación efectiva.

알려드립니다: 귀하가 한국어를 구사한다면 무료 언어 도움 서비스가 가능합니다. 효과적인

의사전달을 위해 필요한 것이 있다면 저희 실무자에게 알려주시기 바랍니다.

Chú ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn miễn phí cho quý vị sử dụng. Xin vui lòng thông báo cho nhân viên biết nhu cầu của quý vị để giao tiếp hiệu quả hơn.

注意:如果你說中文,可以向你提供免費語言協助服務。請讓我們的員工了解你的需

求以進行有 效溝通。

انتباه: إذا كنت تتحدث العربیة، تتوافر الخدمات المجانیة للمساعدة في اللغة. یرجى إعلام فریق العمل باحتیاجاتك من أجل

الحصول على عملیة تواصل فعالة

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, mayroong magagamit na mga libreng serbisyong tulong sa wika para sa iyo. Mangyaring ipaalam sa aming mga kawani ang iyong mga pangangailangan para sa epektibong komunikasyon.

جه: اگر به زبان فارسی صحبت می کنید، تسهیلات زبانی به صورت را یگان برای شما فراهم خواهد بود. به منظور

برقراری ارتباط موثر، کارکنان ما را از نیازهای خود مطلع کنید .

Amharic text

توجہ: اگر آپ اردو بولتے ہیں تو، زبان امداد خدمات، مفت میں، آپ کو دستیاب ہیں۔ موثر مواصلت کے لیے برائے

مہربانی ہمارے عملہ کو اپنی ضروریات کے بارے میں بتلا دیں۔

Attention: Si vous parlez Francais, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Veuillez informer notre personnel de vos besoins pour assurer une communication efficace.

Внимание: Если вы говорите на русском языке, для вас доступны бесплатные услуги помощи с языком. Для эффективной коммуникации, пожалуйста, дайте персоналу знать о ваших потребностях.

कृपया ध्यान दें : यदद आप दिन्दी बोलते िै, तो आपके ललए ननिःशुल्क भाषा सिायता सेवा उपलब्ध िै। कृपया प्रभावी

संचार-संपकक िेतु अपनी आवश्यकताओं के बारे में िमारे कमकचाररयों को बताएं।

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen kostenlose Service-Sprachdienstleistungen zu Ihrer Verfügung. Teilen Sie unserem Team bitte Ihre Wünsche für eine effektive Kommunikation mit.

দৃষ্টি আকর্ষণ করুন : আপষ্টন যষ্টদ বাাংলা বলতে পাতেন, োহতল আপনাে জনয ষ্টবনামূতলয ভার্া সহায়ো সসবা

পাওয়া যাতব। অনুগ্রহ কতে কাযষকেী সযাগাতযাতগে জনয আপনাে প্রতয়াজনীয়োে ষ্টবর্তয় আমাতদে কমীতদে জানান।

Tò Ɖùǔ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Cáo: Ɔ jǔ ké m̀ dyi Gɔ̀ɖɔ̌ɔ̀-wùɖù (Ɓǎsɔ́ɔ̀-wùɖù) po ní, nìí, à ɓéɖé gbo-kpá-kpá ɓó wuɖu-dù kò-kò po-nyɔ̀ ɓě bìì nɔ̄ à gbo ɓó pídyi. M̀ dyi ɖɛ ɖò mɔ́ nɔ̄ à gbo ní, m̀ mɛ nyuɛ ɓɛ́ à ku ̀à-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kéɛ dyí dyuò, ké à kè mɔ̀ kè muɛ jè cɛ ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin.

Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị. Biko mee ka ndị ọrụ anyị mara mkpa gị maka nkwukọrịta ga-aga nke ọma.

Akiyesi: Bi o ba nsọ Yoruba, awọn iṣẹ iranilọwọ ede wa l’ọfẹ fun ọ. Jọwọ jẹ ki ara ibiṣẹ wa mọ nipa awọn aini rẹ fun ibaraẹnisọrọ ti o munadoko.